تماس با مجله

آدرس پستی

تهران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتى، دانشكده الهيات و اديان، دفتر مجله كدپستى:1983963113

تماس اصلی

صادقی
دفتر نشریه آینه معرفت
دانشگاه شهید بهشتی
تهران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتى، دانشكده الهيات و اديان، دفتر مجله كدپستى:1983963113
تلفن ثابت: 29905694
فاکس: 22431785
ایمیل: ayenehmarefat@sbu.ac.ir

تماس با پشتیبان

دفتر پشتیبانی سامانه
تلفن ثابت: 29905473
ایمیل: support@pand-app.ir