تاریخچه مجله

اولین شماره مجله آینه معرفت در زمستان سال 1382 انتشار یافته و بعد از انتشار 10 شماره از این مجله موفق به دریافت درجه علمی پژوهشی گردید.