آمار

سال

<< 2017

شماره های منتشر شده 8
موارد چاپ شده 36
جمع مقالات 151
داوری شده 72
  پذیرش شده(%): 39 (54%)
  رد شده(%): 33 (46%)
  متوسط مدت داوری (روز) 59
  از ابتدا تا چاپ (روز) 0
کاربرهای ثبت شده 619 (95 جدید)
خوانندگان ثبت شده 573 (79 جدید)