palette
سلفی گری در اندیشه کلامی جماعت اخوان المسلمین

چکیده

جریان اخوان المسلمین با پشتوانه بیداری اسلامی برخاسته از تفکرات جمال الدین اسد آبادی و محمد عبده سعی در ارائه منهجی معتدل و موافق با سیره سلف در حوزه عقاید و مبانی کلامی داشته است؛در این میان اتهام سلفیه سنتی معاصر به این جریان مبنی بر ارائه ندادن منهجی روشمند در زمینه عقاید و تساهل در امر ترویج توحید ناب،تطبیق اندیشه های این دو جریان را اجتناب نا پذیر می نماید.سلفیان سنتی با طرح پاره ای از اندیشه های اخوانیون همچون معرفی مکتب تفویض به عنوان منهج سلف،بر شمردن استغاثه به عنوان امری محرم،رای به خروج مساله توسل از مباحث عقیدتی،تجویز شد رحال برای زیارت قبور،توجه به تقریب مذاهب و تعامل با اهل کتاب و مشروع دانستن تصوف به مبتدع بودن اخوانی ها تصریح دارند.در نهایت باید تاکید نمود جمود گرایی و جزم اندیشی قاطبه سلفیه در تعامل با عقاید مخالفین جریان اعتدال گرای اخوان المسلمین را نیز در شمار جریان های متخاصم با منهج سلف قرار داده است.

واژگان کلیدی
اخوان المسلمین-سلفیه-عقاید-کلام

منابع و مآخذ مقاله

نابع فارسی و عربی

ابن تيمية، احمد بن عبدالحلیم، م728ق،مجموعة التفسیر شیخ‌ الاسلام، مطبعه بمبئی‌، ۱۹۵۴م‌.

ابن تیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،م728ق،الفتوی الحمویه الکبری، دارالصمیعی،الریاض، 1998م

ابن تیمیه،احمد بن عبد الحلیم،التدمریه تحقیق الاثبات للاسماء و الصفات،دار العبیکان ،الریاض،2000م.

ابن تیمیه،احمد بن عبد الحلیم،م728ق،الاسماء و الصفات،بیروت،دارالکتب العلمیه،1998م.

ابن عبد الوهاب، محمد، کشف الشبهات، دار الایمان، الاسکندریه، بی جا،بی تا

ابن کثیر،اسماعیل بن عمر،تفسیر القران العظیم ،دار الکتب العلمیه،بیروت،1998م.

الارنؤوط،عبد القادر،م2005م،مجموعه التوحید،دمشق،دار البناء،1987م.

الاشقر ،عمر سلیمان، اسماء الله و صفاته فی معتقد اهل السنه و الجماعه، دار النفائس، عمان ، بی جا،بی تا

الاشقر،عمر سلیمان، العقیده فی الله،دار النفائس،اردن،1389ش

آل طاهر، ابو معاذ رائد، البراهین العتیده فی کشف احوال و تاصیلات علی الحلبی الجدیده ،بی جا،بی تا

آل نصر، محمد موسى ،التبديد لظلمات من خالف التوحيد، بی جا،بی تا

الالبانی، محمد ناصر الدین ، م1999م، شرح العقیده الطحاویه، بیروت، المکتب الاسلامی، 1984م

آلوسي،سيد محمود،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم،بيروت،دار الکتب العلميه ،1415ه.

امیرخانی، علی، معاصر، ابوالاعلی مودودی و جریان نوسلفی‌گری، مجله معرفت کلامی،سال اول، شماره سوم پائیز 1389ش، ص143.

البریکان، عبد الله، معاصر، منهج شیخ الاسلام ابن تیمیه فی تقریر عقیده التوحید، القاهره، دار ابن عفان، بی تا.

بن باز ،عبد العزیز ،تنبیهات هامه علی ما کتبه الشیخ الصابونی،البحوث الاسلامیه،العدد 10 ،1404 ق.

بن باز ،عبد العزیز، م1999م، شرح کتاب التوحید، طنطا ، دار الضیاء للنشر، 2001م.

بن باز، عبدالعزیز، م1999م، مجموع فتاوی للشیخ بن باز ، محقق:محمد بن سعد شویعر، دار القاسم،1420ه.

البناء،حسن،الاصول العشرین، بی جا،بی تا

البناء،حسن،العقائد،دار الشهاب،بی جا،بی تا

البناء،حسن،رساله التعالیم، بی جا،بی تا

البناء،حسن،مجموعه رسائل حسن البناء،طبعه دار القران الکریم، بی جا،بی تا

البناء،حسن،مذکرات الدعوه و الداعیه،مطابع الزهراء للاعلام العربی،1410ق

البهنساوی،سالم،شبهات حول الفکر الاسلامی المعاصر،دار الوفاء،قاهره،بی تا

التلمسانی ،عمر،بعض ما علمنی الاخوان،انتشار در پایگاه اینترنتی ویکی اخوان

التلمسانی، عمر،حسن البنا القائد الملهم الموهوب ، بی جا،بی تا

التلمسانی،عمر،شهید المحراب،دار التوزیع و النشر الاسلامیه،قاهره،بی تا

تویجری،حمد،الاجابه الجلیه علی الاسئله االکویتیه، بی جا،بی تا

الحاشدی،فیصل بن عبده،رساله اخویه،دار الاثار،صنعاء،بی تا

حوی،سعید، تربیتنا الروحیه، دار السلام، قاهره، 1430ق

حوی،سعید،الاسلام، دار السلام، قاهره، 2001م

حوی،سعید،جولات فی الفقهین الکبیر و الاکبر،دار الارقم،عمان،1410ق

الحوالي،سفر بن عبدالرحمن ،ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي،رساله الدکتوراه جامعة أم القرى،كلية الشريعة والدراسات الإسلامية،قسم الدراسات العليا الشرعية،فرع العقيدة،1405ه.

الخراشی،سلیمان بن صالح،القرضاوی فی المیزان،دار الجواب للنشر و التوزیع،الریاض،1999م

الخراشی،سلیمان بن صالح،محمد عماره فی میزان اهل السنه و الجماعه،دار الجواب،1413ق

الدویش، احمد، معاصر، فتاوی اللجنه الدائمه للبحوث العلمیه و الافتاء، اداره البحوث العلمیه و الافتاء، ریاض، دارالموید، 1424ق

رمضانی، عبد المالك بن أحمد، خرافه حركي، دار الامام احمد،مکه،2004م

السیسی،عباس،فی قافله الاخوان المسلمین،دار الطباعه و النشر و الصوتیات،قاهره،1407ق

طحان،مصطفی،شبهات و ردها،انتشار در پایگاه اینترنتی ویکی اخوان

عبدالحلیم،محمود،الاخوان المسلمون احداث صنعت التاریخ،دار الدعوه، بی جا،بی تا

عثمان،محمد فتحی،السلفیه فی المجتمعات المعاصره،دار القلم ،الکویت،1981م

عثیمین، صالح، م1421ق، فتاوی نور علی الدرب، موسسه الشیخ عثیمین الخیریه القصیم، 1430ه.

العجمی،محمد،وقفات مع الکتاب للدعاه فقط،الجهراء،الکویت،1409ق

العماد ،عصام،روشی نو و صحیح در گفتگو با وهابیت ،ترجمه حمید رضا غریب رضا ،دهکده جهانی آل محمد(ص) ،تهران،1386 ش.

عماره،محمد، التراث فی ضوء العقل،بیروت،دارالوحدة، 1984م.

عماره،محمد، العرب و التحدی،دارالشروق، قاهره ، 1991م.

عماره،محمد،الاسلام و فلسفه الحکم،دار الشروق،قاهره،1989م

غزالی ،محمد ،کیف نفهم الاسلام، دار الکتب الحدیثه، قاهره، 1377ق

الغزالی،محمد،عقیده المسلم،نهضه مصر،قاهره،2003م

الغزالی،محمد،هموم داعیه،دار القلم،دمشق،2000م

الفوزان صالح بن فوزان بن عبد الله ،حقیقه الدعوه الی الله، بی جا،بی تا

الفوزان صالح بن فوزان بن عبد الله، البيان لأخطاء بعض الكتاب،دار ابن الجوزي ، ریاض ،1427ق

الفوزان صالح بن فوزان بن عبد الله،الاجوبه المفیده، بی جا،بی تا

القرضاوی،یوسف،فتاوی معاصره،مکتبه وهبه،قاهره،بی تا

قطب ،محمد،مفاهیم یجب ان تصحح ،دارالشروق،بیروت ،الطبعه الرابعه،1998م.

قطب ،محمد،واقعنا المعاصر، دارالشروق،بیروت ،الطبعه الاولی،1997م.

قطب،سيد بن ابراهيم شاذلي،فى ظلال القرآن‏،‏دارالشروق‏،قاهره‏،‏،چاپ هفدهم،‏1412ه.

گروه مولفان، السلفیه الجامیه،مرکز المسبار للدراسات و البحوث ،دبی، الطعبه الاولی، 2012م

متولی، تامر محمد محمود ،منهج الشیخ رشید رضا فی العقیده ،دار ماجد، 2004 م

المغراوی، محمد بن عبد الرحمن، المفسرون بین الاثبات و التاویل، موسسه الرساله، 2000م

المهلهل،جاسم،للدعاه فقط، بی جا،بی تا

النجمی،احمد بن یحیی،الفتاوی الجلیه عن المناهج الدعویه،دار الفرقان،عجمان،2000م

الندوی،ابوالحسن ،التفسیر السیاسی للاسلام،دارالغد،المنصوره،بی تا.

الندوی،ابوالحسن، الارکان الاربعه،دار القلم،دمشق،1420ق

الندوی،ابوالحسن،العقیده و العباده و السلوک،دار القلم،الکویت،1983م

الهضیبی، حسن، م1973م، دعاه و لا قضاه،بی جا،بی تا

الوادعی،مقبل بن هادی،تحفه المجيب على أسئلة الحاضر والغريب،دار الاثار،صنعاء،2003م

منابع لاتین:

Hashmi Sohail h. ,Fundamentalism :Encyclopedia of Islam and the Muslim word, Martin Macmillan Reference USA, 2004

. 2.Gabby, R. ,The Prospects of Islamic Revivalism, Quadrant v.27, 1983

Landau, J.M. , Islamisn and Secularism:the Turkism Case, Jerusalem, Magnes Press, 1981

Maclean lain, Oxford Concise Dictionary of Politics, Oxford, Oxford University Press, 1996

Saivetz C.R. ,Political Islam:the View from Moscow, Middle East Focus, v.7 1984 .5

.Huourani A. Arabic Thougth in the Liberal Age, Cambridge: Cambridge 6

university Press,1983


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.