palette
برهان وجودی دکارت و ریشه‌های قرون وسطایی آن

چکیده
برهان وجودی برهانی هستی شناختی است که دکارت برای اثبات وجود خدا اقامه کرده است. گرچه دکارت مدعی است که پيش از او کسی چنین برهانی نیاورده، ولیکن حقیقت این است که قديس آنسلم در قرن یازدهم عین برهان دکارت را بیان کرده است. در این مقاله سعی شده است كه اندیشة اصلی دکارت و آنسلم، ایرادات و انتقادات وارده بر آن و کیفیت تأثر دکارت از آنسلم در این خصوص تبیین و تشریح گردد.
واژگان کلیدی
بــرهان وجودی، کامــل‌ترین مــوجود، وضــوح و تمـایز، بــرهان لمی، ضروری‌الوجود

منابع و مآخذ مقاله

-


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.