palette
اصل تفرد

چکیده
«اصل تفرد» یکی از اصول مهم مابعدالطبیعی است. هر موجودی یا صورت تنهاست یا ترکیبی از ماده و صورت است، اما این موجود دارای تفرد و تشخص نیز هست. تفرد و تشخص آن به صورت آن است یا به مادة آن؟ نویسنده در این مقاله کوشیده است این اصل را در سیر تاریخی آن، از زمان ارسطو تا صدرالمتألهین، به اختصار بحث نمايد و نشان دهد که به‌‌رغم تفسیرهای گوناگون، همة فیلسوفان و مفسران باید قائل به این باشند که ملاک تفرد و تشخص یک چیز «صورت» آن چیز و بلکه «وجود» آن چیز است.
واژگان کلیدی
تفرد (تشخص)، ماده، صورت، وجود، مادة نخستین، مادة ثانوی.

منابع و مآخذ مقاله

-


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.