palette
تقريري جدید از دیدگاه ويليام آلستون در باب اعتبار معرفت‌شناختی تجربة دینی

چکیده
آیا باورهای برآمده از تجربه‌های دینی موجه هستند؟ ویلیام آلستون مي‌كوشد با تکیه بر هم‌ساختاری تجربه‌های دینی با تجربه‌های حسی نشان دهد که باورهای برآمده از تجربه‌های دینی هم درست به اندازة باورهای برآمده از تجربه‌های حسی موجه هستند. در این مقاله مي‌كوشيم، با رويكردی متفاوت، از ديدگاه او در این خصوص دفاع کنیم. در اين خصوص، ابتدا نظامِ توجیهِ معرفتی مبناگرایانة مبتنی بر قابل اعتماد بودن "رویه‌های معرفتی" را معرفی می‌کنیم و سپس با برشمردن سه سطح مختلف برای هر رویة معرفتی، قابل اعتماد بودن هر رویه را به قابل اعتماد بودن این سه سطح فرو‌ می‌کاهیم و در نهایت نشان مي‌دهيم که رویة معرفتیِ مبتنی بر تجربه‌های دینی، درست به اندازة رویة معرفتیِ مبتنی بر تجربه‌های حسی قابل اعتماد است؛ تنها به این دلیل که هر یک از سطوح آن به اندازة سطح متناظر خود در رویـة معرفتی مبتنی بر ادراک حسی قابل اعتماد است.
واژگان کلیدی
ويليام آلستون، معرفت‌شناسي تجربـة ديني، معرفت‌شناسي تجربة حسي، نظریة آشكارگي، رویه‌های معرفتی، قابل اعتماد بودن رویه‌های معرفتی.

منابع و مآخذ مقاله

-


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.