palette
ايرادهاي ارسطو به ايده‌هاي افلاطوني

چکیده
ارسطو در جاي جاي آثارش از «مابعدالطبيعه» تا «طبيعيات» و «در آسمان» و «کون و فساد»، هر جا مي خواهد درمورد موضوعي اظهار نظر کند، با پيش کشيدن افلاطون و ديگر فلاسفة پيش از خود، سعي مي‌کند ايرادهاي افکار ايشان را در آن موضوع خاص مطرح کند. شروع از نقد روش مخصوص ارسطو در فلسفه است. به‌ويژه در مابعدالطبيعه که به‌قول خود او دانش پرداختن به «موجود بماهو موجود» است و مباحث مربوط به هستي و چيستي موجودات عالم هستي در آنجا مطرح است، ارسطو ابتدا بايد آراء مشهور زمان خود و از همه مشهورتر و دست و پاگيرتر «نظرية ايده‌هاي افلاطون» را مورد مداقه و نقد قرار دهد. نزاع ارسطو با نظرية ايده‌هاي افلاطون از زمان حضورش در آکادمي و دوران دانشجويي او آغاز شد. رسالة کوچک «دربارة ايده ها» ( peri ideon) نوشتة همان دوران است. ما در اين مقاله سعي کرده‌ايم با طبقه-بندي ايرادهاي ارسطو به ايده‌هاي افلاطون و با برشماري يک به يک و موضوعي آنها ماهيت و شدت اين انتقادها را نشان دهيم. در اين راه سعي شده بيطرفانه و بدون نتيجه‌گيري يا داوري خاص، تنها به تحليل و برشماري ايرادها پرداخته شود که اين خود پژوهش مناسبي است.
واژگان کلیدی
ايراد، ايده، نظام افلاطوني، کليات، علت، مفارقت، غايت، الگو، علت نمونه‌اي، اوسيا(جوهر)، مبدأ.

منابع و مآخذ مقاله

-


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.