palette
کفر و احکام آن در فریقین

چکیده

چکیده

بررسی سیرة عملی پیامبر اسلام (ص) و پیشوایان بزرگ اسلام اعم از شیعه و اهل سنت  ما را در رسیدن به دیدگاهی مشترک دربارة محدودة اسلام و ایمان و احکام و قوانینی که به سبب آن بر مسلمانان فرقه‌های مختلف اسلامی و اهل کفر بار می‌شود، یاری می‌کند. بنابراین ضرورت دارد که معیارهای اسلام و کفر مورد بررسی قرار گیرد تا باورهای نادرست فرق اسلامی نسبت به یکدیگر از میان برود. در این نوشتار سعی شده است موضوعاتی از قبیل شاخصه‌ها و محدود اسلام و کفر از دیدگاه فریقین، سیرة نبوی و تکفیر مسلمانان، کفایت اسلام ظاهری ، دیدگاه فقهای فریقین دربارة تکفیر مورد بررسی قرار گیرد تا دیدگاههای تکفیرهایی که به هر بهانه‌ای مسلمانان را کافر می‌دانند مورد ردّ و نقد عالمانه قرار گیرد.

واژگان کلیدی
اسلام ظاهری- شهادتین- ایمان- کفر- تکفیر،.

منابع و مآخذ مقاله

قرآن

ابن ابى العز الدمشقى، على بن على بن محمد؛ شرالعقيده الطحاويه، بیروت ،موسسه الرساله ،1411ه ق .

ابن اثير، مبارك بن محمد، الجامع الاصول ، بيروت ، دار الفكر ، 1403 ه ق.

ابن حجر العسقلانى، أحمد بن على، فتح البارى فى شرح صحيح البخارى، بیروت ،دارالکتب العلمیه ،1424 ه ق .

ابن حجر هيثمى، احمدبن محمدبن على، تحفه المحتاج بشرح المنهاج، بیروت ، مکتبه التجاریه الکبری ، 1357ه ق .

ابن حزم، علی بن احمد ، الفصل فى الاهواء و الملل و النحل، بيروت، دار الجبل، تحقيق محمّد ابراهيم نصر و عبدالرحمن عميره.

ابن سعد، ابو عبدالله ، طبقات ابن سعد، بيروت ، دار الصادر ، 1960 م .

ابن عابدين، محمد امین بن عمر ، رد المحتار، ج6 ، بیروت ، دار احياء التراث ، 1407ه ق.

ابن عربى، محى الدين، فتوحات مكيه، المكتبه العربيه ، 1405 ه ق.

ابن منظور، محمد بن مکرم ، لسان العرب، ادب حوزه، 1405 ه ق.

اشعرى، ابوالحسن؛ مقالات الاسلاميين، بیروت ، دارالنشرفرانز شتاینر ، 1400 ه ق.

بخارى، محمد بن اسماعيل، صحيح بخارى، بیروت ، دار احياء التراث العربى.

برنجكار، رضا، آشنايى با فرق اسلامى ، قم ، کتاب طه ، 1439ه ق .

ترمذى، محمد بن عيسى، سنن ، بيروت، دار الفكر ، 1403 ه ق.

تفتازانى، سعدالدين، شرح المقاصد، بیروت ، عاله الکتب ، 1419 ه ق .

حسينى، سيد شرف الدين، الفصول المهمه، قم، موسسه بعثت، طبع اول ، 1423ه ق .

خویی ، سيد ابوالقاسم ، التنقيح فى شرح العروه الوثقى، قم ،التوحید للنشر،1418ه ق.

خمينى، روح الله ، ‏ كتاب‏الطهاره ، ج3 ، تهران ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،1380 ه ش.

ذهبى، شمس الدين محمد بن احمد، سيرأعلام النبلاء ، بیروت ، موسسه الرساله ، 1414 ه ق .

رى شهرى، محمد، ميزان الحكمه، قم ، دار الحديث، 1375 ه ش.

سبحانى، جعفر، بحوث قرآنيه، قم، انتشارات موسسه امام صادق(ع)، 1419 ه ق.

سجستانى، ابوداود، سنن ابوداود سجستانى، بيروت ، دارالفكر ، 1410 ه ق

سلفى الافغانى، الشمس، عداء الماتريديه للعقيده السلفيه، بیروت ، مکتبه الصدیق ، 1419 ه ق

شعرانى، احمد بن على، اليواقيت و الجواهر، بيروت، دار الكتب العلميه ، 1419 ه ق.

شیخ صدوق، ابوجعفرمحمد ، عيون اخبار الرضا(ع)، نجف اشرف، نشر حيدريه ، 1386 ه ق

شيخ صدوق، محمدبن على ابن بابويه؛ كتاب الهدايه، قم ، موسسه امام هادی ، 1376 ه ش

طباطبايى يزدى ، سيد محمد كاظم ، العروه الوثقى ، تهران ، دینا ، 1392 ه ش

عاملى، شيخ حر، وسائل الشيعه، قم، موسسه آل البيت(ع)، 1414 ه ق.

غزالى، فيصل التفرقه بين الاسلام و الزندقه، بیروت ،دارالکتب العلمیه ، 1413 ه ق.

قارى، ملا على، شرح كتاب الفقه الاكبر(متن الفقه الاكبر)، بیروت ، دارالبشائرالاسلامیه ، 1419 ه ق.

قاضی عیاض ،الشفاء، دار الفيحاء، عمان ، 1407 ه ق.

كلينى، محمد بن يعقوب، اصول كافى، تهران، مطبعه الاسلاميه، 1388 ه ق.

متقى هندى ، كنزالعمال، ج 2 ، تحقيق: بكرى حيانى، و صفوه السقاء، بيروت، موسسه الرساله ، 1409 ه ق

مجلسى، محمد باقر، بحارالانوار، ج 68 ، بيروت ، موسسه الوفاء ، 1403 ه ق.

مجموعه اى از نويسندگان وهابى، الجامع الفريد، جده، دار الاصفهانى.

مسلم بن حجاج، صحيح مسلم، بیروت ، دار احياء التراث العربى .

مطهرى،. مرتضى ،مقدمه اى بر جهان بينى، قم ،انتشارات صدرا، 1379 ش.

.مغنيه، محمد جواد، هذه هى الوهابيه، نرم افزار معجم عقايدى، قم ، مركز معجم فقهى آيت الله گلپايگانى.

نسائى، احمد بن شعيب، سنن نسائى، بيروت ،دار الفكر ، 1408 ه ق.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.