palette
روش فلسفه‌پردازی ارسطو در مجموعه مابعدالطبیعه (با نگاه به کتاب زتا)

چکیده

امیر مازیار در مقاله­ای با عنوان «دشواری­های کتاب مابعدالطبیعه» ادعا کرده است که ارسطو در کتاب دوم مابعدالطبیعه(بتا)، دشواری­هایی را بیان کرده که فصول بعدی مابعدالطبیعه در جستجوی یافتن پاسخ این دشواری­ها، شکل یافته­اند. در این مقاله، نشان داده شده است که روشی که در ارسطو برای تفلسف خویش اختیار کرده است دارای چهار گام است که پرداختن به دشواری­ها، گام اول این روش است. چهار گام آپوریای ارسطو عبارتند از: (1)سرگشتی و تحیر فلسفی(بیان دشواری­های موضوع)، (2)بیان آراء موجود در پاسخ به دشواری، (3) تحلیل آراء موجود و (4)کشف حقیقت(آرامش فلسفی). هر کدام از این گام­ها دارای کاربرد و اهدافی است که باعث تفاوت آن از روش­های دیگر می­شود. روش ارسطو که برخی  آن را "روش آپوریا" نامیده­­اند با آنچه به عنوان "دیالکتیک" از زمان زنون الیایی در فلسفه مطرح شده­ است و فیلسوفانی همچون سقراط و افلاطون از آن نام برده­اند، تفاوت دارد. بخش اول این مقاله به روش تفلسف ارسطو پرداخته و اهداف و کاربرد هر گام از آپوریا را براساس نظر او، بیان کرده است. یکی از کتاب­های مهم مابعدالطبیعه که اساس تفکر فلسفی ارسطو را بیان می­کند، کتاب "زتا" است. در این کتاب ارسطو در پی یافتن حقیقت جوهر است. در بخش دوم این مقاله چگونگی به کارگیری روش آپوریا در کتاب "زتا" نشان داده شده است. در این بخش نشان داده شده است که اگرچه ترتیب برخی مباحث و بخش­های کتاب زتا، به ظاهر دقیق نیست اما با دانستن اینکه ترتیب مباحث بخش­های این کتاب از روش تفلسف ارسطو پیروی می­کند، نه تنها نظم منطقی این مباحث استنتاج و بهتر فهمیده می­شود بلکه از سختی فهم مباحث این کتاب نیز می­کاهد.                                

واژگان کلیدی
ارسطو- آپوریا-مابعد الطبیعه-روش شناسی

منابع و مآخذ مقاله

...؛ زیرا انسان‌ها، هم اکنون، از آغاز، از راه سرگشتگی، تفلسف آغاز کردند و می‌کنند؛ نخست دربارة دشواری‌های فرا رویشان شگفتگی می‌کردند و سپس اندک اندک پیش

می‌رفتند و پیرامون مسائل بزرگتر می‌پرسیدند(ارسطو، 982b10-20).

مقصود تیلور از غیرعلمی بودن روش ارسطو این است که این روش چیزی بیشتر از نشان دادن تناقض آرای دیگران نمی‌گوید در حالی که یک نظریة علمی باید چیز جدیدی در مورد موضوع بگوید.

این واژه را محمدتقی دانش‌پژوه در مقدمة کتاب نجاة ابن سینا به کار برده است(دانش‌پژوه،

، ص11).

این بحث در خصوص پاسخ به دشواری نهم از کتاب بتا نیز هست.

این بحث در خصوص پاسخ به دشواری دهم از کتاب بتا نیز هست.

این بحث ناظر به دشواری هشتم از کتاب بتا نیز هست.

منابع

ارسطو، درباره نفس، ترجمة علیمراد داوودی، تهران، حکمت، 1366.

____، متافیزیک(مابعدالطبیعه)،‌ ترجمة دکتر شرف‌الدین خراسانی، تهران، حکمت، 1384.

____، اخلاق نیکوماخوس،‌ ترجمة محمدحسن لطفی، تهران، طرح نو، 1378.

دانش‌پژوه، محمدتقی، مقدمه بر کتاب النجاة ابن سینا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1364.

نوسبام، مارتا، ارسطو، ‌ترجمه و حواشی عزت الله فولادوند، تهران، طرح نو، 1374.

مازیار، امیر،" دشواری‌های کتاب بتای مابعدالطبیعه: راهی به فهم ساختار مجموعه مابعدالطبیعه"،

نشریة نامة حکمت، بهار و تابستان 1383، ص92-71، 1383.

Jordan, William, Ancient Concepts of Philosophy,Routledge, 1990.

Hskins, Ekaterina V.,“Endoxa, Epistemological Optimism, and Aristotle’s Rhetorical

Project”, Philosophy and Rhetoric 37.1,1-20, 2004.

Rescher, Nicholas, Philosophical Dialectics: An Essay on Metaphilosophy, State

University of New York Press, 2006.

Tutuska, John M., Aristotle's Ethical Imprecision: Philosophic Method in the

Nichomachean Ethics, A Dissertation Submitted to the Graduate Faculty of the

University of Dalllas, ProQuest LLC.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.