palette
تحلیل و نقد فلسفی-کلامی‌‌گناه نخستین در‌ اندیشة آگوستین، آنسلم و ادو

چکیده

آموزة گناه یکی از اصلی­ترین ارکان قرائت پولسی مسیحیت است که ضمن توجیه آموزة نجات، الوهیت مسیح را تأیید و تصدیق می‌‌کند. در واقع گناه، نجات یا فیض و الوهیت مسیح ارتباط ضروری و وثیقی با هم دارند که رد یا انکار یکی از آنها نظام استعلایی پولس را با چالش جدی مواجه می‌‌کند. بر همین اساس متکلمان و فلاسفة مسیحی از جمله: آگو ستین، آنسلم و ادو به منظور درک و فهم بهتر از آموزة گناه و دفاع  در برابر نظرات منتقدان، ضمن حفظ چارچوب آنچه پولس در کتاب عهد جدید، در نامه‌هایش بیان کرده به شرح، تفسیر و توجیه فلسفی آن پرداختند. آگوستین از طریق توارث، آنسلم با تکیه بر طبیعت بشر و ادو به واسطة نسبت مصادیق با انواعشان می‌‌کوشند تا تبیین بهتری از مسئلة گناه عرضه کنند اما به نظر می‌‌رسد که هیچ یک از آنها قادر به ارائه توجیهی متقن در این خصوص نمی‌‌شوند. این مقاله بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی  به نقد آرای ایشان بپردازد.

واژگان کلیدی
مسیحیت، گناه نخستین، پولس، آگوستین، آنسلم، ادو

منابع و مآخذ مقاله

آیار، جواد و مجید ملایوسفی،" نقدی بر قرائت پولس از مسیحیت"،جستارهای فلسفة دین، سال

اول، شمارة دوم، ص25-1، 1391.

آنسلم قدیس، پروسلوگیون(خطابه ای در باب اثبات وجود خدا)، ترجمة افسانه نجاتی، تهران،

قصیده سرا، 1386.

انجیل، ترجمة تفسیری، انگلستان، 1995.

ايلخاني، محمد، تاريخ فلسفه در قرون وسطي و رنسانس، تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب

علوم انساني دانشگاه‌ها(سمت)، 1383.

پورسینا، زهرا، تأثیر گناه بر معرفت با تکیه بر آرای آگوستین قدیس، ویراستار ذوالفقار ناصرپور،

قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385.

توکلی، غلامحسین،" گناه اولیه"، نشریة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، سال48،

شمارة مسلسل194، 1384.

دانیلو،ژان، ریشه‌های مسیحیت در اسناد بحرالمیت، ترجمه علی مهدیزاده، قم، ادیان، 1383.

ژیلسون،اتین، روح فلسفه قرون وسطی،ترجمة ع.داوودی، چ دوم، تهران، انتشارات علمی ‌‌و

فرهنگی، 1370.

کاپلستون، فردریک، الف، تاریخ فلسفه، ج 2، ترجمة ابراهیم دادجو، ویراستار حسن افشار،

تهران، انتشارات علمی‌‌و فرهنگی، سروش (انتشارات صدا و سیما)، کتاب عهدین،1388.

_____، تاريخ فلسفه يونان و روم، ترجمة جلال‌الدين مجتبوي، ويراستار اسماعيل سعادت،

تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي انتشارات سروش، 1380.

_____، تاريخ فلسفه، ج 4، ترجمة غلامرضا اعوانی، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي

انتشارات سروش، 1388ب.

كونگ،‌ هانس، متفكران بزرگ مسيحي، گروه مترجمان، قم، مركز مطالعات و تحقيقات اديان و

مذاهب، 1386.

لین، تونی، تاریخ تفکر مسیحی، ترجمة روبرت آسریان، تهران، نشر و پژوهش فرزان روز، 1386.

ملایوسفی، مجید و داوود معماری، " گناه نخستین از دیدگاه اسلام و مسیحیت"، مجلة ادیان و

عرفان (مقالات و بررسی‌ها)، سال چهل و چهارم، شماره دوم، ص126-101، 1390.

ملایوسفی،مجید،" تأثیر آموزة گناه نخستین بر مبحث کلیات در قرون وسطی"، پژوهش‌نامة

فلسفه دین (نامة حکمت)، سال دهم، شماره اول، ص26-1، 1391.

هیک، جان، اسطورة تجسد خدا، ویراستة جان هیک، مترجمان عبدالرحیم سلیمانی اردستانی و

محمد حسن محمدی مظفر، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 1386.

Alder, J. T. "The Doctrine of Original Sin :A Comparison of Augustine, Pelagius,

and Aquinas",RPM, Volume 11, Number 21, May 24 to May 30 2009. , 2009.

Anselm, “The Virgin Conception and Original Sin (De concepto uriginali et de

originali peccato)”, Complete Philosophical and Theological Treatises of Anselm of Canterbury, trans. by Jasper Hopkins and Herbert Richardson, USA: Arthur J, 2000.

Augustine, Saint, Of True Religion (De Vera Religione), translated by J.H.S.

Burleigh, Chicago, Henrey Regnery Company, Third Printing., 1964.

_______ ,On Free Choice of the Will (De Libero Arbitrio), translated by Thomas Williams, Hackett Publishing Company, Indianapolis, Cambridge, Seventh Printing.,1999.

_______ , The City Of God (De Civitate Dei), translated by Marcus Dods, in Great Books Of The Western World, ed. By Robert Maynard Hutchins, William Benton, Publisher, Encyclopedia Britannica, INC., Nineteenth printing., 1971.

King, Peter, «Damaged Goods: Human Nature and Original Sin», Faith and Philosophy 24: 247-267., 2007.

koterski, S.J., Joseph W, An Introduction to MEDIEVAL PHILOSOPHY: Basic Concepts, Wiley Blackwell.,2009.

Mann,William E., «Augustine on Evil and Original Sin», in Stump, Eleonore& Kretzman ,Norman(eds.),The Cambridge Companion to AUGUSTINE, Cambridge University Press., 2006.

Parker, D.,“Original Sin: A Study in Evangelical Theology,” Evangelical Quarterly 61:1:51-69., 1989.

Resnick, Irven M, «Odo of Tournai’s De peccato originali and theProblem of Original Sin», Medieval Philosophy and Theology, Volume 1,19991, pp.18-38, 1991.

Schaff, Philip," Augustin: Anti-Pelagian "Writings, New York: Christian Literature Publishing Co: Grand Rapids, MI: Christian Classics Ethereal Library, 1886.

St.Augustin:Anti-Pelagian Writings,by Philip Schaff, New York:Christian

Literature Publishing Co, 1886.

Williams, R, Unintelligent Design:Why God Isn’t as Smart as She Thinks She Is,

Australia: Allen & Unwin, 2006.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.