palette
بررسی پذيرش حاکمیت اراده در ایقاعات در حقوق ایران و انگلیس

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی  پذیرش حاکمیت اراده در ایقاعات درحقوق ایران و انگلیس می باشد. اصل حاکمیت اراده در نظام رومی- ژرمنی مدرن به معنای مبنا بودن ارادة انسان در مشروعیت تعهدات و اعمال حقوقی است، این تنها ارادة طرفین می باشد که اعمال حقوقی را ایجاد و مشروع می کند و اگر محدودیتی هم وجود دارد این محدودیت  به خاطر قانون ایجاد شده است. در فقه اعمال حقوقی امری است که شارع مسبب یا مصدق آن است و حجیت باید از سوی خداوند باشد مشکل اصلی حقوق ایران این است که سعی کرده رویکرد فقهی و اصل آزادی اراده را که از حقوق غربی وارد حقوق ایران شده جمع کند كه به نظر نگارنده اين درست نمي باشد و باعث چالش مي شود و همچنين حقوق ايران در مورد قصد و رضا كه از الزامات اراده مي باشد در ايقاعات سكوت اختيار كرده است به خاطر اين است كه كلا اراده در ايقاعات با چالش ها و خلاء هايي همراه مي باشد در این وضع یا باید فقها تمهیدات جدیدی بیندیشند و یا قانون ایران به تمامی اصل ازادی اراده را بپذیرد که این مورد نیز با وجود این که قانون تحت تاثیر فقه امامیه نوشته شده است ممکن نمی باشد البته فقها آزادي اراده در ايقاعات را بيشتر از عقود قبول دارند و قانون گذار اگر قصد و رضا را براي آزادي اراده در ايقاعات هم تعريف كند اين مشكل حل خواهد شد منتها اين چالش وقتي به صورت كلي بر طرف خواهد شد كه قانون گذار اصل آزادي اراده در عقود و ايقاعات را به طور واضح و صريح مصوب نمايد .

واژگان کلیدی
حقوق ، ایقاع ، ایران ، انگلستان ، حاکمیت اراده

منابع و مآخذ مقاله

احمد سنهوري، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، جلد اول، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت، بی تا .

-انصاری، مرتضی، المکاسب، جلد3و6، چاپ‌اوّل، قم، کنگره‌ جهانی‌بزرگداشت‌ شیخ‌اعظم انصاری، 1415 .

-بجنوردی، سیدحسن بن آقا بزرگ، القواعد الفقهیه، ج 6، قم، نشرالهادی ، 1419.

-رفیعی مقدم، علی، اصل رضایی بودن اعمال حقوقی، چاپ اول، تهران : انتشارات دانشگاه امام صادق، 1390.

-جعفر لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، جلد چهارم ، تهران: انتشارات گنج دانش، 1387.

-جبعي عاملى (شهيد ثانى)، زينالدين بن على، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( المحشّى كلانتر)، قم: کتابفروشى داورى، 1410.

-شیرازی، ناصرمکارم، کتاب النکاح، جلد6، چاپ اوّل، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب (ع)، 1424.

-جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ،تاثیر اراده در حقوق مدنی ، تهران : انتشارات گنج دانش، 1392.

-جعفری لنگرودی، جعفر، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، 1357 ، جلد ف1 ص 383 -387 –

-خویی سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، جلد دوم، چاپ نجف، 1387.

-صفایی، سید حسین،مفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنی، چاپ اول، تهران: انتشارت مرکز تحقیقات، 1355.

-کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، چاپ سوم ، تهران : شرکت سهامی انتشار، 1382.

-کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، جلد اول، چاپ اول، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1377.

-کشاورزکار ، امیر حسین ، ماهیت حقوقی جعاله و بررسی تطبیقی با حقوق انگلستان ، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد بین الملل بندر انزلی، 1390.

-کیهانی، منصور، حقوق رم، تعهدات، چاپ اول، تهران: انتشارات تابان، 1349.

- الکرکی، علی بن الحسین، جامع المقاصد، جلد 4، چاپ دوم، بیروت، موئسسه آل اهل بیت، 1410.

-کلینی، ابوجعفرمحمّد بن یعقوب، الکافی، جلد13، دار الحدیث للطباعه و نشر، 1429.

- الموسوي الخوئي، السيدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، جلد3، چاپ اول،بیروت، نشردارالهادي، 1412.

- موسوی بجنوردی، محمد، علم اصول، جلد 1، چاپ اول، تهران، مجد، 1385.

- موسوی خمینی، سید روح الله،انوار الهدایه، جلد 1، چاپ اول، بی جا، موئسسه نشر آثار امام خمینی، 1413.

-موسوی خمینی ، سید روح الله ، تحریر الوسیله ،تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1385.

-محقـق دامـاد، سيدمصـطفي، نظريـه عمـومي شـروط و التزامـات در حقـوق اسلامي، چاپ دوم، قم: مركز نشر علوم اسلامي ، 1390.

- الموسوی البجنوردی، السید میرزا حسن، منتهی الاصول، جلد 1، نجف ، 1371.

-المظفر، محمود محمد حسن، نظریه الاراده المنفرده، چاپ اول، دار حافظ للنشر و التوزیع، 1423.

-مازو، درس هایی از حقوق مدنی، به نقل از جعفري لنگرودي، فلسفه اعلی در علم حقوق، چاپ اول، تهـران : گنج دانش، 1382.

-المقدس الاردبيلي، احمد، مجمع الفائده و البرهان، جلد10، چاپ دوم،قم، نشر موئسسه النشر الاسلامي،1416ق.

-حسینی مراغی، سید میرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، جلد2، چاپ اوّل، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1417.

-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران : گنج دانش، 1394.

-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران: بنیاد راستاد، 1357.

-قنواتی ، جلیل ؛ عبدی پور ، ابراهیم و وحدتی شبیری ، سید حسن ، حقوق قرار داد ها در فقه امامیه ، تهران ، انتشارات سمت، 1396.

-فخر المحققین، محمد بن علی، ایضاح الفوائد، جلد 3، چاپ اول، بیروت، نشر داراکتب، بی تا.

-نوین ، پرویز ، حقوق مدنی تطبیقی ، حقوق قرار داد ها – تعهدات رم باستان – فرانسه – ایران – انگلستان – چاپ اول ، تهران : کتابخانه گنج دانش ، 1390.

-نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى ، مستند الشيعة في أحكام الشريعة، 19جلد، بيروت: مؤسسه آلالبيت(ع)، 1415.

-نجفی، محمّد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد 28، لبنان، داراحیاءالتراث العربی، بی تا

-نائيني، محمد حسین « منيةالطالب» انتشارات حيدريه، تهران، 1370 ه.ق، ص 123.

-يزدي، سيدمحمدكاظم« العروةالوثقي» موسسه نشر اسلامي،قم، 1407ه.ق، ص 583.

مقالات

-بیگدلی ، سعید« تئوری تاثیر یک جانبه تعهد » فصلنامه پژوهش حقوق ، سال چهاردهم، شماره 37،1391 ، صفحات 1-27.

-عباسی ، جمیله؛ جواد نیک نژاد«ماهیت و اقسام ایقاعات» سومین کنفرانس ملی علوم انسانی ، 1396.

-علوی یزدی ، حمید رضا ؛ بابازاده ، بابک « شيوههاي تفسير قرارداد در نظام حقوقي ايران و انگلستان » سال دوازدهم، شماره 29 ،تابستان ، 1389.

-صحت، سپیده ؛ رضاپور ، بابك، قياسي ، رضا ، تاثیر اراده در ایجاد تعهد در حقوق ایران، دوره 12 ، شماره 43 ، 1398 ، 139-159.

-مجتهد سلیمانی ، ابوالحسن ؛ صادق موسوی ، سید محمد ؛ قشلانی ، محسن امامی « واکاوی تاثیر اراده در تکوین ایقاعات » سال نوزده ، شماره اول ، 1397، صص 257-378.

-مکی العاملی، (شهید اول)، شمس الدین محمد« القواعد و الفوائد» جلد 1، چاپ دوم، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1403ق.

-مجتهدسليماني، ابوالحسن؛ موسوي ، محمدصادق؛ امامي قشلاقي، محسن، واکاوي تاثير اراده در تکوين ايقاعات،پژوهشنامه حقوق اسلامي ، بهار و تابستان 1397 ، دوره 19 , شماره 1 ، از صفحه 257 تا صفحه 278.

-نقي زاده ، علي ؛ عسگري، غلام حسين ، رجوع از وصيت تمليكي در حقوق مدني ايران با مطالعة تطبيقي در حقوق مصر و انگليس ، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصي ، دوره 49 ، شماره 3 ، 1398 .

پایان نامه

منابع انگلیسی

کتاب

-Elliott, Catherine, Frances, Quinn “Contract law”. 7th edition, 2009.

-Eugene F. Scoles, Problems and Materials on Decedents' Estates and Trusts (2000), p. 39.

- Hewitson(r), (2012). Property Law Statutes, (2010-2011). London, Routledge Taylor and Francis Group

مقالات

-Global, United Kingdom , Wills and probate in the United Kingdom, Use the Lexology Navigator tool to compare the answers in this article with those from other jurisdictions, 2018.

-Repository Citation: Contracts Not to Revoke Joint or Mutual Wills, 15 William & Mary Law Review 144 (1973), https://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol15/iss1/7

-Walker , p. The Oxford Companion to Law, Clarendon, Oxford University Press, 1980.

Walker(d. m),(1980). The Oxford Companion to Law, Clarendon, Oxford University Press-


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.