palette
مبانی معرفت‌شناختی تمدن نوین اسلامی‌ با تکیه ‌بر کتاب اصول کافی

چکیده

تمدن اسلامی‌بر بنیان‌های نظری متعددی از قبیل هستی شناختی، انسان‌شناختی، جامعه‌شناختی و ارزش شناختی استوار است. یکی از مهم‌ترین بنیان‌های نظری این تمدن، بنیان‌های معرفت‌شناختی است که ارتباط تنگاتنگی با نوع الگوی تمدنی در جامعه پیدا می‌کند. ازآنجاکه رسیدن به یک الگوی تمدنی از اهمیت اساسی برخوردار است، فهم و تبیین این بنیان‌ها نیز دارای اهمیت است. در مقالة حاضر، بر این اساس تلاش شده با الگوی روشی متن و زمینه محوری به تبیین دو بنیان مهم عقل‌گرایی و شمول گرایی پرداخته شود که در نتیجه درآمدی بر تبیین الگوی تمدنی نوین اسلامی‌خواهد بود. از آنجاکه انجام این مهم مستلزم مراجعه به متون دینی است. در این مقاله با چنین روشی به تبیین مهم‌ترین بنیان‌های نظری معرفت‌شناختی تمدن نوین اسلامی‌با تأکید بر کتاب اصول کافی پرداخته شد.

كليـدواژه‌هــا: مبانی دینی، معرفت‌شناسی، تمدن سازی، تمدن نوین اسلامی.  
واژگان کلیدی
مبانی دینی، معرفت‌شناسی، تمدن سازی، تمدن نوین اسلامی

منابع و مآخذ مقاله

قرآن کریم

ابن شعبه حرانى، حسن بن على‏، تحف العقول‏، مصحح: غفارى، علی‌اکبر، قم، جامعه مدرسين‏،

اسکندری، محمدحسین، مبانی اندیشة سیاسی در اسلام، مبانی هستی شناختی، قم، پژوهشگاه

حوزه و دانشگاه، 1393.

أنصاري، مرتضى بن محمد أمين، فرائد الأصول، تحقيق: لجنـة تحقيق تراث الشيخ الأعظم، قم،

مجمع الفكر الإسلامي، 1419ق.

اولیویا ولاهوس، درآمدی بر انسان‌شناسی، ترجمة سعید یوسف، تهران، نشر سپهر، 1357.

بستان، حسین، گامی‌به‌سوی علم دینی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1390.

بن نبی، مالک، مشکلـة الافکار فی العالم الاسلامی، ترجمة عمر مسقاوی، دمشق، دارالفکر،

جان هیک، مباحث پلورالیسم دینی، ترجمة عبدالرحیم گواهی، تهران، مؤسسة انتشاراتی تبیان،

جعفر بن محمد (ع)، مصباح الشريعـة و مفتاح الحقيقـة در تزكيه نفس و حقايق و معارف الهى

(ترجمه مصطفوى)، 1 ج، تهران، انجمن اسلامی‌حکمت و فلسفه ايران، ۱۳۶۰.‬

جعفری، محمدتقی، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی،1385.

حسین‌زاده، محمد، پژوهشی تطبیقی در معرفت‌شناسی معاصر، قم، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام

خمینی، 1382.

حسینی بهشتی، سیدمحمد، پیامبری از نگاهی دیگر، تهران، روزنه، 1390.

دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، تهران، دانشگاه تهران، 1373.

روح‌الامینی، محمود، زمینه فرهنگ شناسی، تهران، نشر عطار، 1365.

ساداتی نژاد، سید مهدی، "بررسی مقایسه‌ای مبانی معرفت‌شناختی در نظریه مردم‌سالاری دینی و

نظریه دمکراسی مشورتی با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره) و یورگن هابرماس"، جستارهای

سیاسی معاصر، سال هفتم، شمارة سوم، پاییز 95.

شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغه(للصبحی سالح)، قم، هجرت، 1414ق.

شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، موسسه آل البیت(ع)، 1409 ق.

صدرالدین شيرازى، محمد بن ابراهيم‏، شرح اصول الكافي، مصحح: محمد خواجوی، تهران،

مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگى، 1383.

عده‌ای از علما، الأصول الستـة عشر، مصحح: محمودى و جليلى و غلامعلى، قم، مؤسسه دار

الحديث، 1381.

غروی تبریزی، علی، التنقيح في شرح العروة الوثقي تقریرا لبحث آیه الله العظمی‌السید ابوالقاسم

الخویی، قم، لطفی، بی‌تا.

فقهی زاده، عبدالهادی و دیگران‏، «تحلیل انتقادی مبانی تفسیری سلفیه‏»، دانشگاه پیام نور، جلد 7،

ش 2، ص116- 95، 1398.

فياض لاهيجي، عبدالرزاق، گوهر مراد، تهران، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1372.

کلینی رازی، محمد، اصول کافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1375.

مازندرانی، محمد صالح بن احمد، شرح الكافي- الأصول و الروضـة، محقق: شعرانى، ابوالحسن‏،

تهران، المكتبـة الإسلاميـة، 1382.

مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار الجامعـة لدرر أخبار الأئمـة الأطهار(ع)، تصحیح جمعی از

محققان، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1403ق.

_____، مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، مصحح: هاشم رسولی محلاتی، تهران،

دارالکتب الاسلامیه، 1404 ق.

مجمع جهانی شیعه شناسی، «شاگردان ائمه اطهار و آثار علمی‌آنان».

محرمی، غلامحسن، نقش امامان شیعه علیهم‌السلام در شکل‌گیری و توسعه تمدن اسلامی، قم،

انتشارات موسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1390.

مصباح يزدى، محمدتقی، آموزش فلسفه، تهران، مؤسسة انتشارات امیرکبیر، شركت چاپ و نشر

بین‌الملل، 1383.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.