palette
موفقیت یا عدم موفقیت کانت در استنتاج حکم ذوقی

چکیده

یکی از محورهای بحث کانت در نقد قوه حکم آن است که نشان دهد زیبایی شناسی نه به لذت و ادراک حسی وابسته است و نه وابسته به مفهوم سازی؛ بلکه تجربه خاصی است که از تعادل میان خیال و عقل حاصل می شود. و لذتی ضروری است و چیزی است که بدون هیچ مفهومی به متعلق رضایتی ضروری شناخته شود. کانت بعد از تحلیل زیبایی با یک تناقض مواجه می­شود که زیبایی از طرفی حکمی ذوقی محض است و صرفا شخصی است. و از طرفی دیگر ضروری و کلی است؛ بر این اساس وی در صدد رفع این تناقض برآمد. در این پژوهش برآنیم تا موفقیت کانت در مسأله استنتاج را مورد ارزیابی قرار دهیم و این­که آیا کانت در استنتاج احکام زیبا شناختی محض موفق بوده است؟ و نتیجه اینکه وجه ضمان کلیت در حکم ذوقی محض« پیشینی بودن سوبژکتیویستی ذوق » است. و در پایان به نقد و بررسی منتقدین دیدگاه کانت پرداخته خواهد شد.

واژگان کلیدی
کانت/ حکم ذوقی/ استنتاج/منتقدین/ نفس.

منابع و مآخذ مقاله

- Allison, Henry, 2003, kant s theory of A reading of the Critique of Aesthetic Judgment, Cambridge university press.

- Ameriks. K. 2003, Interpreting Kant's Critiques, OxfordUniversity Press.

-Bersein J.M.,2003, classic and Romantic German Aestheitics, Kallias Briefe, Cambridge university press .

. Henrch, Dieter, 1992, Aesthetic Judgment and the Moral Image of the world, staford unirersity press California.

- Guyer, P. 1979, Kant and the Claims of the Taste, CambridgeUniversity Press.

-Id. 1996, The Cambridge Companion to Kant, CambridgeUniversity Press.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.