نویسنده = ������������ ������
بررسی و تطبیق توحید افعالی در آیات و روایات با نظام وجود شناختی عرفانی

دوره 17، شماره 3، مهر 1397، صفحه 69-90

عبدالرضا سلامی زواره؛ حسن سعیدی


بررسی نقش عقل در شناخت خداوند در اندیشه‌ی سنایی

دوره 16، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 21-42

حسن سعیدی؛ سمانه فیضی


تأمّلی بر رویکرد تمثیلِ تکوینی در تبیین آیات خلقت انسان

دوره 15، شماره 3، مهر 1394، صفحه 37-60

حسن سعیدی؛ امین محمدی پارسا؛ عبدالله محمدی پارسا