نویسنده = امیر شیرزاد
بررسی مسئله جعل در فلسفة اسلامی

دوره 10، شماره 2، تیر 1389

لاله حقیقت؛ صدیقه میرزایی


جاودانگی انسان، مبانی و اقسام آن در آثار عطار

دوره 10، شماره 1، فروردین 1389

سعید رحیمیان؛ محبوبه جباره ناصرو


بررسی و تحلیل بازتاب فنا در منطق‌الطیر عطار

دوره 10، شماره 1، فروردین 1389

طیبه فدوی؛ اسحاق طغیانی


رابطة انسان با حق‌تعالی، براساس مبانی هستی‌شناختی عرفانی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1389

محمدمهدی گرجیان؛ زهرا محمدعلی میرزایی


الهیات سلبی از نظرافلوطین و عبدالاعلی سبزواری مفسر مواهب الرحمن

دوره 10، شماره 1، فروردین 1389

سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ فاطمه فرضعلی


رویکردی جامعه شناختی به مفهوم خدا

دوره 9، شماره 4، دی 1388

مجید موحد؛ مینا صفا


نسبت اخلاق و سیاست در اندیشۀ ارسطو

دوره 9، شماره 4، دی 1388

مجید اکبری؛ فاطمه امین


مشاییان و نظریة مثُل

دوره 9، شماره 4، دی 1388

محمد علی تیوای


وجود شناسی از دیدگاه دوانی

دوره 9، شماره 4، دی 1388

حسین محمدخانی


چیستی دروغ

دوره 9، شماره 3، مهر 1388

حسین اترک


مسئلة یگانگی فضیلت در فلسفة افلاطون

دوره 9، شماره 3، مهر 1388

سعید بینای مطلق؛ صادق میراحمدی سرپیری


ارزش‌شناسی در فلسفة ارسطو

دوره 9، شماره 3، مهر 1388

مجید اکبری؛ سید محمد حسینی


بررسی فطرت با تکیه بر تفسیر المیزان

دوره 9، شماره 3، مهر 1388

حسن سعیدی؛ محمدرضا محمدی طیب


تأثیر تقریرات نوین برهان غایت‌شناختی بر آنتونی فلو

دوره 9، شماره 3، مهر 1388

نرگس نظرنژاد؛ فاطمه احمدی شکوهی


فارابی و ماکیاولی

دوره 9، شماره 2، تیر 1388

سید حسن اخلاق