بررسی و تحلیل بازتاب فنا در منطق‌الطیر عطار

طیبه فدوی؛ اسحاق طغیانی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1389

چکیده
  موضوع «فنا» از مباحث مهم عرفان اسلامی است، به همین دلیل در متون عرفانی، بسیاری از عارفان از زوایای مختلف دربارة آن بحث و بررسی کرده‌اند. این موضوع، در آثار بسیاری از شاعران عارف بازتاب یافته است که از جمله می‌توان به عطار اشاره کرد. فنا در همة آثار عطار از جمله الهی نامه، اسرار نامه، مصیبت نامه، دیوان و منطق‌الطیر، بخش‌هایی را به ...  بیشتر