رابطة انسان با حق‌تعالی، براساس مبانی هستی‌شناختی عرفانی

محمدمهدی گرجیان؛ زهرا محمدعلی میرزایی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1389

چکیده
  وحدت شخصیة وجود از مهم‌ترین مباحث عرفان نظری است؛ بدین بیان که یک وجود بیش نیست و کثرات عالم، تجلیات اویند، زیرا عدم تناهی‌اش، جایی برای غیر نمی‌‌گذارد. براین اساس، سخن عارفان در مورد چینش مراتب هستی که پس از ذات، تجلیات علمی‌ و خلقی‌ را دربرمی‌‌گیرد، منافاتی با وحدت وجود نداشته بلکه کثرات را شئون حق قلمداد می‌کنند. ارتباط حق‌تعالی ...  بیشتر