الهیات سلبی از نظرافلوطین و عبدالاعلی سبزواری مفسر مواهب الرحمن

سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ فاطمه فرضعلی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1389

چکیده
  در تفکرات افلوطین خداوند چیزی «به کلی دیگر»1 است؛ به‌گونه‎ایکه نه نامی می‌توان بر او نهاد و نه با هیچ زبانی می-توان‌ او ‌را توصیف‌کرد. عبدالاعلی سبزواری‌ نیز به عنوان اندیشمندی ازعالم اسلام، به ویژه در میان عالمان شیعی مذهب معاصر، با تبحر چند وجهی در علوم دینی از قبیل فقه، اصول، فلسفه، عرفان و تفسیر قرآن، در باب «احد» به تأسی از ...  بیشتر