مبانی انسان‌شناسی پست مدرنیسم و دلالت‌های تربیتی آن

طاهرة جاویدی کلاته جعفرآبادی؛ مرضیه عالی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  بررسی مبانی انسان‌شناسی برخی از فلاسفة پست مدرن و اهداف تربیتی مترتب بر آن، موضوع‌های اصلی مقالة حاضر را تشکیل می-دهد که در این خصوص، ابتدا مفروضات انسان‌شناسی برخی از نمایندگان اصلی این مکتب مانند مارتین هایدگر، فردریش نیچه، میشل فوکو، ریچارد رورتی و ژان فرانسوا لیوتار در بارة چیستی انسان، چگونگی مسئولیت انسان، انسان زمینی یا ...  بیشتر