مدخلی بر تعدد رهیافت‌های جیمز به مسئلة تجربة دینی

مجتبی زروانی؛ قربان علمی؛ اکرم مشهدی

دوره 11، شماره 4 ، دی 1390

چکیده
  ویلیام جیمز، فیلسوف و روان‌شناس-آمریکایی(1910 - 1842) و مبتکر نظریة تجربه‌گرایی اساسی است. این نظریه که دارای ابعاد فلسفی و روان شناختی است، به نوبة خود نظریه‌ای بدیع در هر یک از این دو قلمرو به شمار می‌آید و با دیدگاه فلسفی پراگماتیسم او در ارتباط کامل و ژرف است که تفسیر نوینی در سنت پراگماتیستی آمریکایی تلقی می‌شود. واکاوی اندیشه‌های ...  بیشتر