نگرشی بر اندیشة کلامی- سیاسی آل‌نوبخت(با تکیه بر نظریة امامت)

محمدحسین جمشیدی؛ داود سبزی

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1392

چکیده
  لزوم تحول و بازنگری اندیشة کلامی - سیاسی شیعه در ارتباط با بحران غیبت امری مهم است که پایه‌های آن توسط امامان شیعه ریخته شد، اما در دوران غیبت، نوبختیان نقش اصلی را در این تحول ایفا کردند. اندیشمندان نوبختی در فضای بحرانی غیبت در عرصة کلام سیاسی به بررسی مسائل اساسی و مشکلات واقعی مکتب امامیه پرداختند. تلاش این بزرگان برای پاسخ به مسائل ...  بیشتر