صورت‌بندی گزاره‌های موجهه نزد خونجی در منطق موجهات زمانی جدید

ابوذر قاعدی فرد؛ محسن جاهد

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1392

چکیده
  اگر به دسته‌بندی بی‌نظیر گزارة موجهة خونجی در کتاب کشف‌الأسرار، مراجعه کنیم با مجموعه‌ای 34 عضوی مواجه خواهیم شد. 15 گزاره از این مجموعه توسط منطق‌دانان پیش از خونجی بیان شده، اما 19 گزارة دیگر را او افزوده است. پیگیری چگونگی صورت-بندی این گزاره‌ها توسط خونجی این‌گونه می-نماید که وی در صورت‌بندی خود 2 گزاره را از قلم انداخته و 32 گزارة ...  بیشتر