تحلیل و بررسی تفسیراشعری وصدرائی از حقیقت کلام خداوند

محسن پیرهادی؛ محمدرضا کریمی والا

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 63-82

چکیده
  یکی از اوصاف خداوند که در قرآن کریم به آن اشاره شده است صفت تکلم است. اندیشمندان مسلمان، در پی پاسخی مستدل به پرسش از حقیقت کلام خداوند، مباحثی را مطرح کرده اند که در این میان اندیشه فخر رازی و نظریه ملاصدرا از ژرف نگری خاصی برخوردار است و نوشتار پیش رو به هدف مقایسه و ارزیابی این دو نظریه تدوین شده است. فخررازی کلام حقیقی را معانی قائم ...  بیشتر