جایگاه منطق و فلسفه در نفس شناسی ابوحامد غزالی

سید محمد جواد سید هاشمی؛ محمدرضا کریمی والا؛ محسن ایزدی

دوره 23، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 87-112

https://doi.org/10.48308/jipt.2023.103553

چکیده
  غزالی یکی از دانشمندان اسلامی‌است که در زمینة فقه، اخلاق و کلام و فلسفه صاحب آثار و تحقیق است. به‌رغم انتساب او به ضدیت با فلسفه و تفکر فلسفی، وی در آثارش به‌ویژه در مباحث نفس‌شناسی متفکری عقل‌گرا ظاهر شده و از روش‌ها و رویکردهای فلاسفۀ اسلامی‌بهره برده است. در‌این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی آرای غزالی دربارۀ منطق و فلسفه و کاربردش ...  بیشتر

همسویی دیدگاه ملاصدرا در تبیین موت طبیعی و اخترامی‌ بر پایة حرکت جوهری با‌ آیات و روایات

محمدرضا کریمی والا؛ روح الله نصیری اطهر

دوره 19، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 129-148

چکیده
  حرکت جوهری از اساسی‌ترین اصول فلسفة ملاصدرا، همان‌گونه که تبیین گر پیدایش نفس از جسم است، مبین دگرگونی نفس به وجودی مستقل از بدن برای انتقال به عالم دیگر است و موت طبیعی حقیقتی جز همین استقلال نفس نیست. همان‌گونه که موت اخترامی‌نیز جز ذُبول و فروکاهش استعداد بدن در همراهی نفس نیست. از منظر قرآن کریم و نیز روایات، نفس با اعمال خود ...  بیشتر

تحلیل و بررسی تفسیراشعری وصدرائی از حقیقت کلام خداوند

محسن پیرهادی؛ محمدرضا کریمی والا

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 63-82

چکیده
  یکی از اوصاف خداوند که در قرآن کریم به آن اشاره شده است صفت تکلم است. اندیشمندان مسلمان، در پی پاسخی مستدل به پرسش از حقیقت کلام خداوند، مباحثی را مطرح کرده اند که در این میان اندیشه فخر رازی و نظریه ملاصدرا از ژرف نگری خاصی برخوردار است و نوشتار پیش رو به هدف مقایسه و ارزیابی این دو نظریه تدوین شده است. فخررازی کلام حقیقی را معانی قائم ...  بیشتر