نسبت نظریه ادراکات اعتباری با معقولات فلسفی

زینب یوسف زاده؛ سیدمحمدعلی دیباجی

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 1-26

چکیده
  نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبائی دیدگاهی است که بدون تردید مرتبط با مباحث کارکردهای ذهن و عقل است، اما مساله این است که با توجه به شناخت ما به معقولات سه گانه در فلسفه اسلامی (دو نوع معقول فلسفی و یک نوع معقول منطقی)، نظریه ادراکات اعتباری چه نسبتی می تواند با این ها داشته باشد، همچنین چه تقریرهایی از نظریه علامه در معاصرت ایشان ...  بیشتر