بررسی نظریه جداسازی آموزه‌های دینی از علوم بشری در کشف معارف دینی

سید علی دلبری؛ isaac arefi

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 85-108

چکیده
  از مباحث مهمّی که از آغاز پیدایش دین در باب دین‌شناسی مطرح بوده، روش کشف معارف دینی است. یکی از روش‌هایی که در این باره مورد توجه قرار گرفته روشی است که دین‌شناس سترگ و اندیشمند توانا حضرت آیت الله میرزا مهدی اصفهانی ارائه کرده است. بر اساس این روش معارف دینی به ویژه معارف مربوط به خدا شناسی یک امر فطری بوده و پس از تقوا و عبادت در پرتو ...  بیشتر