نویسنده = ������������������ ����������
تحلیل و نقد اشکالات نظریه شبح

دوره 16، شماره 3، مهر 1395، صفحه 1-14

زکریا بهارنژاد؛ سید امین میرحسینی


معاد جسمانی از دیدگاه حکیم سبزواری

دوره 15، شماره 4، دی 1394، صفحه 19-36

زکریا بهارنژاد؛ لیلا اسداللهی