بررسی و تحلیل هستی‌شناختی ادراک عقلی از دیدگاه ابن‌سینا

سیداحمد غفاری قره باغ؛ حمزه حمزه

دوره 15، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 1-19

چکیده
  ادراک دارای انواع گوناگون است و مهمترین آنها، ادراک عقلی است. شناخت حقیقت و چگونگی حصول این ادراک ، یکی از مسائل مهم در فلسفه به‌شمار می‌رود. ابن سینا ره در این موضوع معتقد به دو رویکرد است؛ رویکرد اول همان نظریه تجرید است، یعنی تجرید ماهیت از عوارض غریبه آن. ابن سینا ادراک را حاصل انتزاع صورت شیء خارجی و حلولش در نفس می‏داند. به عبارت ...  بیشتر