نویسنده = ���������� ������������ ����������������
بررسی و تطبیق توحید افعالی در آیات و روایات با نظام وجود شناختی عرفانی

دوره 17، شماره 3، مهر 1397، صفحه 69-90

عبدالرضا سلامی زواره؛ حسن سعیدی


همخوانی توحید با وحدت وجود عرفانی

دوره 16، شماره 3، مهر 1395، صفحه 49-74

عبدالرضا سلامی زواره؛ سید اسماعیل سید هاشمی