مبانی فلسفی بساطت الهی از دیدگاه علامه طباطبایی

مریم باروتی؛ رضا اکبریان

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 21-45

چکیده
  بساطت حقیقی واجب بالذات یکی از مهمترین مسایل مورد بحثِ الهی دانان اسلامی است که جوانب گوناگون دارد. علامه طباطبایی در آثار مختلف خود بر بساطت حقیقی ذات الهی تاکید می کند و ادله ی بسیاری بر آن اقامه می سازد. اما با تحلیل مبانی ایشان، می توان دریافت که حداقل دو دیدگاه در باب این مساله دارد؛ اصطلاح بساطت حقیقی واجب بالذات و ادله ی اثبات ...  بیشتر