معاد جسمانی از دیدگاه حکیم سبزواری

زکریا بهارنژاد؛ لیلا اسداللهی

دوره 15، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 19-36

چکیده
  معاد جسمانی،کیفیت وامکان­پذیری آن ازجمله مسائلی است که فیلسوفان ومتکلمان اسلامی به طور گسترده  پیرامون آن بحث کرده، و به نحوفزاینده ای تلاش کرده­اند ،در تبیین آن میان عقل و نقل سازگاری ایجاد کنند. یکی از این متفکران،حکیم سبزواری است که در برخی از آثار خود برای اثبات امکان­پذیری و وقوع معاد جسمانی دلایل و براهین عقلی ارائه کرده،وبه ...  بیشتر