مکان در پدیدارشناسی اگزیستانسیالیستی مرلوپونتی

محمد شکری

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 105-120

چکیده
     نظریه مکان در پدیدارشناسی ادراک مرلوپونتی یکی از موضوعات جذاب و دلکش این فلسفه است. او برخلاف هوسرل که واقعیت متقن را در حوزه آگاهی ناب یعنی ساحت مبرا از مفروضات طبیعی مانند زمان و مکان و.....جست و جو می­کند، و موافق با ایده اساسی اگزیستانسیالیسم که بودن جسمانی در عالم یا واقع بودگی را عین طبیعت انسان می­داند، بر این باور است که مکان ...  بیشتر