تحلیل انتقادی آراء ابن‌تیمیه بر انگاره عرفانی «اعیان ثابته»

رضا جلیلی؛ مرتضی خسروشاهی

دوره 21، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 147-170

https://doi.org/10.52547/jipt.2021.220704.1036

چکیده
  از منظر ابن‌تیمیه، اعیان ثابته را باید یکی از ارکان مهم نظریة وحدت وجود دانست. او بر این باور است که ثبوت معدوم و شیء دانستن آن از سوی ابن عربی، کفرآمیز و بدتر از نظریة ثابتات ازلی معتزله است. مقالة پیش‌رو که با شیوة توصیفی- تحلیلی و به روش کتابخانه‌ای به بررسی سخنان ابن تیمیه پرداخته است، می‎کوشد تا به تبیین این دیدگاه بپردازد و ...  بیشتر