نحوه تعلق علم خداوند به موجودات مادی از نظر سهروردی چکیده

رضا قاسمیان مزار

دوره 17، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 55-66

چکیده
   از نظر سهروردی،خداوند علت موجودات مادی بوده و همانند هر علت دیگر به معالیل خود علم دارد؛ علم  گرچه ممکن است گاهی پیشینی و گاهی همراه معلول و یا بعد از آن(پسینی) باشد اما در کلمات سهروردی از علم قبل الایجاد سخنی به میان نیامده و تنها علم مع الفعل مورد بررسی قرار گرفته است؛بر اساس نظر او،مادیات  در دو دسته(مادیات موجود و مادیات ...  بیشتر