تحلیل و نقد اشکالات نظریه شبح

زکریا بهارنژاد؛ سید امین میرحسینی

دوره 16، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 1-14

چکیده
  مسئله حکایت گری معلومات ذهنی از جهان خارجی و کیفیت آن، از موضوعات اساسی در فلسفه اسلامی به شمار می رود. یکی از نظریه هایی که در باب این حکایت گری بیان شده، نظریه شبح نام دارد، که بر اساس آن تنها شبح و تصویری از شیء خارجی به ذهن می آید. این نظریه در میان حکمای طراز اول اسلامی طرفداری نداشته و توسط ملاصدرا و شارحان او مورد نقد قرار گرفته ...  بیشتر