سنخ شناسی خودآگاهی در فلسفه‌ی صدرایی

رضا رضازاده؛ طیبه امامی

دوره 17، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 1-16

چکیده
  هدف این مقاله طرح و بررسی نظریه‌ی ملاصدرا در باب خودآگاهی و اقسام آن با تکیه بر سنخ‌شناسی آگاهی در سنت فلسفه‌ی اسلامی است. گستره، تأثیر و افق نظریه‌ی خودآگاهی در جای جای نظام اندیشه صدرایی جریان دارد و فهم خواننده را از خود، خدا و جهان دگرگون می کند. بنابراین بازخوانی و بازشناسی این مسئله اهمیت و ضرورتی روشن دارد به ویژه پیامدهای ...  بیشتر