نویسنده = ������������������ �������� ��������
لذت و معنای زندگی از نگاه ارسطو

دوره 17، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 107-134

سیده نرجس عمرانیان؛ امیر عباس علی زمانی