نویسنده = �������� ����������������������������������� ����������
بررسی تعارض سینوی در مسئله اتحاد عاقل و معقول

دوره 18، شماره 2، تیر 1397، صفحه 29-42

مجید احسن؛ میلاد نوری یالقوزآغاجی


مسئله ثبات شخصیت در چارچوب نظریه حرکت جوهری نفس

دوره 17، شماره 2، تیر 1396، صفحه 148-172

مجید احسن؛ میلاد نوری ﻳﺎﻟﻘﻮﺯﺁﻏﺎﺟﻲ