ویژگی های طالب فلسفه اولی از منظر فیلسوفان مسلمان

رضا اکبری؛ سعید حسن زاده

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 23-46

چکیده
  فیلسوفان مسلمان از جمله فارابی، اخوان الصفاء، ابن سینا، شیخ اشراق و ملاصدرا برای آموزش فلسفه شرایطی ذکر کرده اند. این شرایط اخلاقی یا معرفتی است و شرایط معرفتی برخی ناظر به حالات طالب فلسفه در مسیر آموزش فلسفه است و برخی ناظر به علوم مقدماتی ای که قبل از فلسفه اولی باید بخواند. از ویژگی های مطرح شده، برخی اختصاص به یک نظام خاص فلسفی ...  بیشتر