نویسنده = ������������ �������������� �������� ��������
بررسی دیدگاه اشاعره پیرامون وحی

دوره 17، شماره 3، مهر 1397، صفحه 109-128

نعمت الله قربانی پطرودی؛ علی علم الهدی؛ محمد رضا ضمیری