بررسی راه حل باربور برای حل تعارض بین علم و دین با توجه به تقریر کارول از این تعارض2

سید محمد حسن آیت اله زاده شیرازی؛ سید حسام الدین جلالی تهرانی

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 105-120

چکیده
  ایان باربور در کتاب "دین و علم" از انحاء ارتباط میان علم و دین سخن گفته است. او ارتباط میان "روش های علم" و "روش های دین" را بررسی کرده و برای ارائه دیدگاهی نظام مند، انحاء این ارتباط را در چهار مدل توضیح داده است: تعارض، استقلال، گفتگو و وحدت. به نظر می آید که او مدلهای غیر از تعارض را صرفا برای حل و رفع مدل تعارض فرا خوانده است. در نهایت، ...  بیشتر