بررسی نسبت میان «فلسفة تعلیم و تربیت» با تمدن نوین اسلامی‌ ‌و تبیین فلسفة تربیتی مطلوب بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری

فاطمه وجدانی

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 129-152

چکیده
  ایجاد تمدن نوین اسلامی ‌‌به عنوان آرمان نظام جمهوری اسلامی، در سال‌های اخیر، در محافل علمی‌ جدی‌تر مورد توجه قرار گرفته است. ماهیت میان رشته‌ای «تمدن پژوهی» نیز ضرورت پرداختن به‌ این مقوله را  از ابعاد گوناگون،  تأکیدکرده است. مقام معظم رهبری، در راستای‌ ایجاد تمدن نوین اسلامی‌‌ بر مؤلفة «پرورش نیروی انسان کارآمد» تأکید نموده، ...  بیشتر