نویسنده = �������������� �������� ��������
تطور اصل برائت از دیدگاه اصولیون

دوره 6، شماره 2، تیر 1385

حسین رحیمی واسکسی؛ حمید کاویانی فرد؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی؛ نسرین کریمی