نقد و تحلیل آموزش برمبنای اشراق الهی در فلسفة زبان آگوستین

محسن بهلولی فسخودی

دوره 20، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 41-60

https://doi.org/10.52547/jipt.2020.97429

چکیده
  هدف اصلی این مقاله بررسی دیدگاه‌های آگوستین دربارة آموزش و ارتباط آن با زبان در دیالوگ آموزگار با طرح سه مدل آموزش بر مبنای یادآوری، اشاره و اشراق است. در این مقاله با روش توصیفی استنتاجی ابتدا به شرح دیدگاه آگوستین دربارة نقش زبان و کلمه در آموزش پرداخته و سپس نتایج حاصل از آن در نحوة آموزش مورد بحث قرار گرفته است.  به عقیدة آگوستین ...  بیشتر