الهیات سلبی قاضی سعید قمی و معضل تعطیل

شمس الله سراج؛ جواد نظری؛ مجید ضیایی

دوره 21، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 103-122

https://doi.org/10.52547/jipt.2021.212515.0

چکیده
  بنابر الهیاتِ سلبیِ قاضی سعید، خداوند فاقد هرگونه صفتی ـ اعم از صفت عین ذات یا زائد بر ذات ـ است و بین او و مخلوقاتش هیچ گونه سنخیتی نیست، لذا الفاظی که بر خالق و مخلوق حمل می‌شوند در مخلوقات دارای معنای ایجابی هستند اما در خداوند معنای سلبی می‌دهند، به عنوان مثال، موجود بودن او همان معدوم نبودن اوست. لذا ما از او هیچ گونه درکی جز درک ...  بیشتر