تحلیل عرفانى تمثل در قرآن کریم

کنانه مصطفى؛ امیر جوان آراسته؛ رحمان بوالحسنی

دوره 22، شماره 2 ، آبان 1401، ، صفحه 125-150

https://doi.org/10.52547/jipt.2022.225984.1240

چکیده
  قرآن کریم همواره سرچشمه و مهم‌ترین منبع حکمت برای عارفان مسلمان بوده است و بسیاری از موضوعات عرفانی می‌تواند از نظر قرآنی بررسی شود، همچون تمثل که حق تعالی در قرآن از آن یاد کرده و در چند سوره به تمثل تصریح کرده است. در این پژوهش سعى شده با روش تحلیلی ـ توصیفی تمثّلی که در عرفان مطرح است با مراجعه به قرآن کریم بررسی شود تا از رهگذر شناخت ...  بیشتر