مقایسة اصول اخلاقی مطرح در قرآن و عهدین

حیدر اسماعیلی؛ علی فتح الهی؛ الهیار رحمتی

دوره 20، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 67-90

https://doi.org/10.52547/jipt.2021.213599.0

چکیده
    موضوع اخلاق و اهمیت و نقش آن  در سعادت   انسان بر کمتر کسی پوشیده و پنهان است به دلیل همین اهمیت و نقش سازندۀ اخلاق است که همة مکاتب فلسفی اعم از مکاتب الهی و مادی  نوعی روش و سبک اخلاقی و فلسفۀ اخلاق دارند. وجه مشترک‌ این مکاتب‌ این است که فلسفۀ اخلاق و سبک زندگانی اخلاقی در نظر آنها، متمایز و گاهی متفاوت از زندگانی معنوی ...  بیشتر