تأیید عیسی(ع) به روح القدس در قرآن کریم و مسیح‌شناسی مبتنی برآگاهی شلایرماخر

محمد رسول ایمانی خوشخو

دوره 22، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 65-86

https://doi.org/10.52547/jipt.2022.224128.1171

چکیده
  مسیح‌شناسی مبتنی بر آگاهی که در الهیات جدید مسیحی توسط شلایر ماخر مطرح شد برخلاف الهیات سنتی بر طبیعت بشری عیسی تأکید بیشتری می کرد و امتیاز عیسی را در داشتن شناختی ناب و مستمر از خداوند می دانست که عصمت از گناه را نیز برای وی همراه می‌آورد. این مقاله در پی آن است تا با بررسی نحوۀ تأیید عیسی از سوی روح القدس در قرآن کریم قرابت مدلول ...  بیشتر