امکان وقوع فعل ویژه الهی در جهان

سعید معصومی

دوره 21، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.52547/jipt.2021.220068.1007

چکیده
  هنگام وقوع حوادث و بلایای طبیعی، مانند کرونا، معمولاً ‌این پرسش مطرح می‌‌شود که چرا خداوند برای جلوگیری از آنها مداخله نکرده است. در ‌این مقاله، به ‌این موضوع خواهیم پرداخت؛ به طور مشخص ‌این پرسش را درنهایت پاسخ خواهیم داد که‌‌ آیا فعل ویژه الهی  می‌‌تواند در جهان جاری باشد؛ به عبارت دیگر، آیا جاری بودن فعل ویژة الهی در جهان ...  بیشتر